អំពី

បេសកកម្

CMWC គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់របស់ Federally ។ បេសកកម្មរបស់យើងគឺធ្វើការរួបរួម និងផ្តល់សេវាកម្មការថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពសមស្របទៅតាមវប្បធម៌ និងភាសា, ការអប់រំសុខភាព, និងសេវាកម្មសង្គមចម្រុះ ដែលតំរូវទៅតាមបុគ្គលដែលមានតំរូវការថែទាំសុខភាពផ្សេងៗគ្នា។ យើងខ្ញុំព្យាយាមលើកកំពស់ការតស៊ូមតិរបស់អ្នកជំងឺ ដើម្បីបង្កើនសុខុមាលភាពទូទៅរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក្នុងការគាំទ្រ ដើម្បីទទួលបាននូវគុណភាពនៃការថែទាំ និងសេវាកម្ម។

ប្រវត្

Community Medical Wellness Centers USA “CMWC” គឺជាសាជីវកម្មដែលមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ដែលបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី 6 ខែមេសា ឆ្នាំ 2011, ដើម្បីផ្តល់ការថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាព និងការអប់រំសុខភាព សំរាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាប, អ្នកដែលមិនត្រូវបានផ្តល់ជូននូវជំនួយគ្រប់គ្រាន់, អ្នកដែលមិនបានទទួលការធានារ៉ាប់រងគ្រប់គ្រាន់ ជាពិសេសជនជាតិស្បែកខ្មៅ/ ជនជាតិអាហ្វ្រិកអាមេរិក, ជនជាតិខ្មែរ និងជនជាតិឡាទីន ដែលនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប៊ិច និងតំបន់ដែលនៅជំវិញខ្លួន។ CMWC ត្រូវបានគេអនុម័តជាមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពមានគុណភាពរបស់ Federally (FQHC) ដោយរដ្ឋបាលធនធាន និង សេវាកម្មសុខភាព គិតត្រឹមថ្ងៃទី13 ខែតុលា ឆ្នាំ 2015។

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះភាពចម្រុះ និងការរួមបញ្ចូល

យើងទទួលស្គាល់ផ្ទាំងក្រណាត់ចម្រុះនៃសហគមន៍របស់យើង ហើយមានមោទនភាពចំពោះសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការផ្តល់នូវការថែទាំដែលមានលក្ខណៈរសើបវប្បធម៌ និងរួមបញ្ចូលភាសា។ យើងនៅទីនេះដើម្បីបម្រើអ្នកជំងឺដែលមានប្រវត្តិទូលំទូលាយ និងតម្រូវការភាសា។

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលៈ Kenneth Harley

លេខា៖ Norith Soth

ហិរញ្ញិក៖ Michelle Larios

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល៖
Sok San, Crystal Hollingsworth, Bun Sok, Uberto Hernandez, Malcolm Tran, Lany Sok, Viseth Vann

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

John Adams, DO
Vice President of Medical Operations
Bakheng Pheng, MD
Chief Medical Officer
Sompia Paigne, PhD, LCSW
Chief Executive Officer
Veronica Sanford, MBA
Interim Chief Financial Officer

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះការតស៊ូមតិអ្នកជំងឺ

យើងឧទ្ទិសដល់ការលើកកម្ពស់ការតស៊ូមតិអ្នកជំងឺ ដើម្បីកែលម្អសុខុមាលភាពទូទៅរបស់បុគ្គល
និងគ្រួសាររបស់ពួកគេក្នុងការគាំទ្រការទទួលបានការថែទាំ និងសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាព