អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

អំណាចនៃការផ្តល់ឱ្យ

អ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តតិចជាង 100 ម៉ោងក្នុងមួយឆ្នាំ ទំនងជាងមិនសូវកើតជំងឺលើសឈាម។ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៀងទាត់ មានសុខភាពបេះដូងល្អ, មានការឈឺចាប់តិចតួច, និងមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរឹងមាំ។ ពួកគាត់មានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការញៀនប្រសើរជាងមុន ហើយដូចជាមិនសូវមានកើតជំងឺវង្វេងនៅពេលដែលចាស់ទៅ។ ប្រសិនបើអ្នកជាសិស្សានុសិស្ស ឬជាមនុស្សពេញវ័យ ដែលពេញកំលាំងការងារ កំពុងស្វែងរកការឈានទៅមុខក្នុងការងារបច្ចុប្ប ន្ន ឬស្វែងរកការងារថ្មី, ជំនាញ និងចំណេះដឹងដែលអ្នកមាននៅពេលដែលអ្នកជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ជួយអ្នកពង្រឹងនូវប្រវត្តិការងាររបស់អ្នក និងធ្វើអោយអ្នកមានភាពទាក់ទាញចំពោះនិយោជក មិនថាជំនាញរបស់អ្នកជាអ្វីក៏ដោយ។ ការស្ម័គ្រចិត្ត ក៏ជាមធ្យោបាយងាយស្រួល និងធម្មជាតិផងដែរ ក្នុងការពង្រីកបណ្តាញរបស់អ្នក។ (ប្រភព 'The University Of Tennessee Medical Center').

ការរំពឹងទុករបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្

• បំពេញតំរូវការអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងឯកសារការងារទាំងអស់ដោយជោគជ័យ
• ផ្តល់ភស្តុតាងអាជ្ញាប័ណ្ណដែលអាចអនុវត្តបាន
• ផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺទាំងអស់, អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត, និងបុគ្គលិកដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូ, ដោយការគោរព និងការគួរសម
• សង្កេតមើលការសំងាត់របស់អ្នកជំងឺតាមការណែនាំរបស់ HIPAA
• ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងការប្រជុំដែលចាំបាច់
• គោរពគោលការណ៍, ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិរបស់ Community Medical Wellness Centers, USA.
• យល់ថាសេវាកម្មការស្ម័គ្រចិត្ត ត្រូវបានអនុវត្តដោយគ្មានសំណង