ទីតាំង

ការនាំយកការថែទាំសុខភាពកាន់តែខិតជិតអ្នក។

នៅ CMWC យើងប្តេជ្ញាធ្វើឱ្យការថែទាំសុខភាពអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់នៃសហគមន៍របស់យើង។ ដើម្បីបម្រើតម្រូវការរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរ យើងបានបង្កើតទីតាំងងាយស្រួលជាច្រើននៅទូទាំងតំបន់។ ទីតាំង CMWCUSA នីមួយៗមានបុគ្គលិកជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដែលយកចិត្តទុកដាក់ដោយប្តេជ្ញាផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការថែទាំសុខភាព និងការគាំទ្រដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត។

ទីតាំងរបស់ CMWC

ទីតាំងសំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងប៊ីច

Address: 1360 E Anaheim St. Ste 101-103, Long Beach, CA 90813
ទូរស័ព្ទៈ (562) 270-0324
អ៊ីម៉ែលៈ info@cmwcusa.org
ម៉ោងធ្វើការៈ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃ សុក្រ ពីម៉ោង 8:30am-5:00pm // ថ្ងៃសៅរ៍ ពីម៉ោង 9:00AM - 1:00PM

ឡុងប៊ីច (សុខភាពផ្លូវចិត្ត)

Address: 1360 E Anaheim St. Ste 202- 203, Long Beach, CA 90813
Phone: (562) 285-7806
អ៊ីម៉ែលៈ info@cmwcusa.org
ម៉ោងធ្វើការៈ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃ សុក្រ ពីម៉ោង 8:30am-5:00pm

Sylmar

Address: 14117 Hubbard St. Unit M Sylmar, CA 91342
Phone: (818) 833-3066
Email: info@cmwcusa.org
Hours Of Operation:
    Mon-Tues-Wed-Fri*: 8am – 5pm//
    Thurs*: 8am – 12pm (1st, and 3rd Thursday of the month 8am – 5pm) //
    Sat: 8am – 12pm ( 2nd , 4th and 5th Saturday of the month are closed)
    *Closed 12pm-1pm 

Khemara

Address: 1533 Alamitos Ave Suite B. Long Beach CA 90813
Phone: (562) 218-5350
Email: info@cmwcusa.org
ម៉ោងធ្វើការៈ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃ សុក្រ ពីម៉ោង 8:30am-5:00pm // បិទពីម៉ោងៈ 12pm-12:30pm

Palo Verde

Address: 3325 Palo Verde Ave. Long Beach, CA 90808
Pediatric: Ste 203-204, Phone (562) 425-1275
Dentistry: Ste 208, Phone (562) 513-5363
Child/Family/Individual Counseling and Parenting Program: Ste 206, Phone (562) 317-6716
Email: info@cmwcusa.org // dental@cmwcusa.org
ម៉ោងធ្វើការៈ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃ សុក្រ ពីម៉ោង 8:30am-5:00pm // បិទពីម៉ោងៈ 12pm-12:30pm

Multicultural Annex

Address: 1340-1350 E Anaheim St. Long Beach, CA 90813
Email: info@cmwcusa.org

Rio Hondo

Address: 12444 Washington Blvd. Whittier, CA 90602
Phone number: (562) 698-0161
Email: info@cmwcusa.org
ម៉ោងធ្វើការៈ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃ សុក្រ ពីម៉ោង 8:30am-5:00pm // បិទពីម៉ោងៈ 12pm-12:30pm

អង្គភាពចល័តខាងវេជ្ជសាស្ត្រ

Community Medical Wellness Centers USA ក៏ផ្តល់ជូនដល់អ្នកជំងឹរបស់យើង នូវការថែទាំអ្នកជំងឺដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងការសិក្សាអប់រំសុខភាពតាមរយៈអង្គភាពវេជ្ជសាស្ត្រចល័ត ទៅកាន់អ្នកជំងឺដែលមានធានារ៉ាប់រង ដែលមិនបានទទួលសេវាកម្មគ្រប់គ្រាន់ និង អ្នកជំងឺដែលមិនមានធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង។

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះការតស៊ូមតិអ្នកជំងឺ

យើងឧទ្ទិសដល់ការលើកកម្ពស់ការតស៊ូមតិអ្នកជំងឺ ដើម្បីកែលម្អសុខុមាលភាពទូទៅរបស់បុគ្គល
និងគ្រួសាររបស់ពួកគេក្នុងការគាំទ្រការទទួលបានការថែទាំ និងសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាព