មជ្ឈមណ្ឌលអ្នកជំងឺ

ជំនួយផ្នែកធានារ៉ាប់រង

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបានក្នុងការដាក់ពាក្យសុំធានារ៉ាប់រង

CMWC គឺជា Certified Covered California Enrollment Entity។ ពួកយើងមានអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សានៅនឹងកន្លែង ដែលអាចជួយចុះឈ្មោះអ្នកជំងឺសុំធានារ៉ាប់រង ដោយមិនគិតពីប្រាក់ចំណូល, មិនគិតពីស្ថានភាពជំងឺពីមុន ឬមានជំងឺ។ បន្ថែមពីលើនេះទៅលើ Medi-Cal និង Medicare, អ្នករស់នៅស្របច្បាប់នៅកាលីហ្វ័រញ៉ា អាចមានសិទ្ធិទិញធានារ៉ាប់រង តាមរយៈ Covered California ។ អ្នកអាចដើររកទិញធានារ៉ាប់រងបានយ៉ាងងាយស្រួល តាមរយៈអ៊ីនធឺណិត, ដោយផ្ទាល់ ឬតាមទូរស័ព្ទ ចំពោះធានារ៉ាប់រងណាដែលមានតំលៃសមរម្យសំរាប់អ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក។ គេហទំព័រពិសេស ចូរចុចនៅទីនេះ នឹងផ្តល់អោយអ្នកនូវគេហទំព័ររអនឡាញផ្សេងៗទៀត ដើម្បីយល់ដឹងអំពី Qualified Health Plans ដែលត្រូវផ្តល់ជូនតាមរយៈ Covered California ហើយសំរាប់ជាការលើកដំបូង អ្នកនឹងអាចបង្កើត “apples-to-apples” ជាការប្រៀបធៀបធានារ៉ាប់រងសុខភាព។ Covered California គឺជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលអាចអោយអ្នកស្វែងយល់ និងប្រើប្រាស់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ federal ដែលអាចជួយបន្ថយថ្លៃការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។ មិនថាអ្នកទិញធានារ៉ាប់រងពី Covered California ឬក៏អត់ អ្នកក៏អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីស្តង់ដារថ្មីសំរាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពផងដែរ។ អ្នកក៏អាចមានសិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal និង Medicare ដើម្បីរៀបចំការថែទាំ ឬធនធានផ្សេងទៀត ដែលអ្នកប្រឹក្សារបស់យើងអាចពិភាក្សាជាមួយអ្នក។

សិទ្ធិរបស់អ្នកជំងឺ

សិទ្ធិរបស់អ្នកសំខាន់ណាស់

We believe in treating our patients with respect and dignity at CMWC. Patients maintain the right to receive information about CMWC, our providers, our clinicians, and our services. Any and all questions concerning their health care must be answered and if a patient is ill, they have the right to receive care regardless of their insurance status or ability to pay. Privacy is a right for all our patients and CMWC keeps medical records private in accordance with State and Federal laws. Patients also have the right to see their medical records, ask for corrections and receive a copy within State and Federal requirements. Patients have the right to ask for a second opinion about their health condition. Interpretation services are available at no cost to help patients talk to their provider if English is not the patient’s preferred language. Patients also have the right to receive information about CMWC.

ទំរង់បែបទរបស់អ្នកជំងឺ

ទំរង់បែបបទទាំងអស់ត្រូវតែប្រគល់អោយយើងខ្ញុំវិញ ដោយអ្នកជំងឺ ឬអ្នកចុះហត្ថលេខាដោយផ្ទាល់។

សូមបំពេញ និងសរសេក្នុងទំរង់បែបបទនៃការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកជំងឺ

សូមបំពេញ និងព្រីនទំរង់បែបបទបញ្ចុះតំលៃ

ឆ្លើយនូវសំណួររបស់អ្នក

ចម្លើយចំពោះសំណួររបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នក ឬសមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកកំពុងតែជួបភាពអាសន្នដែលអាចគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ 911
ការជ្រើសរើសគ្រូពេទ្យគឺជាការសំរេចចិត្តដ៏សំខាន់ណាស់, ពួកយើងផ្តល់ព័ត៌មានលំអិតអំពីបទពិសោធន៍ល្អរបស់គ្រូពេទ្យដែលយើងមាន។ អ្នកប្រឹក្សារបស់យើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីតំរូវការ និងការរំពឹងទុករបស់អ្នក ហើយពួកយើងនឹងណែនាំអ្នកក្នុងការជ្រើសរើសគ្រូពេទ្យដែលសាកសមបំផុតសំរាប់អ្នក

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះការតស៊ូមតិអ្នកជំងឺ

យើងឧទ្ទិសដល់ការលើកកម្ពស់ការតស៊ូមតិអ្នកជំងឺ ដើម្បីកែលម្អសុខុមាលភាពទូទៅរបស់បុគ្គល
និងគ្រួសាររបស់ពួកគេក្នុងការគាំទ្រការទទួលបានការថែទាំ និងសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាព