សេវាកម្ម

ប្រភេទនៃការថែទាំ និងសេវាកម្ម

នៅ CMWCUSA សុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់អ្នកគឺជាអាទិភាពចម្បងរបស់យើង។ យើងនៅទីនេះដើម្បីបម្រើអ្នកដោយការអាណិតអាសូរ ការថែទាំដ៏ទូលំទូលាយ ហើយយើងទន្ទឹងរង់ចាំក្លាយជាដៃគូដ៏គួរឱ្យទុកចិត្តលើការធ្វើដំណើរថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។

ការថែទាំបឋម

Our Primary Care Physicians serve all ages and genders, including adults, children and older adults. We want to keep you in the best of health with full range of services that include:
 • Preventative medicine
 • Annual wellness exam
 • Comprehensive case management
 • Treatment of acute and chronic illnesses
 • Treatment of injuries and illnesses
 • Medicine management
 • Cancer screening
 • Hypertension & treatment counseling
 • Diabetes treatment & counseling
 • Pregnancy test
 • HIV/STI screening
 • HIV PrEP and PEP treatment
 • COVID-19 Vaccine and treatment
 • Health Education
If you are in need of specialty care, we can refer you to our in-house specialist.

ការថែទាំសុខភាពមាត់ធ្មេញ

Community Medical Wellness Centers USA is excited to announce the addition of dental care at our Palo Verde site. Committed to delivering primary oral health care to individuals of all ages, our aim is to ensure accessible and affordable dental services while maintaining the highest standards of compassion and quality care.

Our comprehensive services encompass Dental checkups, x-rays, preventive care, restorative, basic oral rehabilitation, oral surgery procedures, emergency same day services, and referrals to dental specialists. Our dentistry services including and not limited:

 • Comprehensive Oral Evaluation
 • X-rays
 • Oral Cancer Screening
 • Preventive care:
  – Preventative Dental Cleanings
  – Dental Sealants
  – Vitamin E, Xylitol and Fluoride Treatments
 • Cavities prevention
 • Basic Dental Care:
  – Non-Surgical Treatment of Gum Disease (“Deep” Cleanings
 • Fillings (tooth color)
 • Extractions (Removal of Teeth)
 • Oral Surgery
 • Basic Endodontics (Root Canals)
 • Basic Rehabilitative Care:
  – Crowns
  – Complete and Partial Dentures
 • Emergency treatments

Walk ins welcome! Referrals to dental specialists on a case-by-case basis. We accept Medical, Medicare, many private insurances, and offer income-based discounts for most of our uninsured patients.

ការអប់រំស្តីពីការលើកកំពស់សុខភាព និងការការពារជំងឺ

ចំណេះដឹងសុខភាពផ្តល់អោយអ្នកជំងឺរបស់យើងនូវសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសុខភាពរបស់ពួកគាត់ និងការពារការឈឺ និង ជំងឺដែលបានមកពីការវិវត្ត ឬកើតឡើងម្តងទៀត។ CMWC ផ្តល់ជូននូវថា្នក់បង្រៀនដោយឥតគិតថ្លៃ និងសម្ភារៈសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ ស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ, ជំងឺទឹកនោមផ្អែម, និងប្រធានបទផ្សេងៗទៀតដូចជាៈ

 • ការជួបជុំគ្នាដោយមានម្ហូបអាហារ
 • ថ្នាក់បង្រៀនសុខភាព
 • ការការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែម
 • Citizenship Class (Khmer and Spanish)

ការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្

ការប្រឹក្សាយោបល់, ការព្យាបាល, ការគ្រប់គ្រងករណី និងការអប់រំ គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ CMWC ។ បុគ្គលិកធ្វើការ ខាងផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើង ផ្តល់ការព្យាបាលចំពោះអ្នកជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត, ជំងឺថប់អារម្មណ៍ភ័យខ្លាច, ការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន, បញ្ហាប្រឈមសំរាប់ឪពុកម្តាយ ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងកំហឹង និងបញ្ហាទាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្ត ក្នុងខណៈពេលដែលពូកគេមានការរួបរួមខិតខំធ្វើការ ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យខាងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្ររបស់យើងជាក្រុម បានបំពេញនូវតំរូវការរបស់អ្នកជំងឺរបស់យើង។ វិធីសាស្ត្ររបស់យើងខ្ញុំ ចំពោះការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត រួមមានការវាយតំលៃនូវតំរូវការរបស់អ្នកជំងឺ និងបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកជំងឺ ហើយនិងក្រុមថែទាំរបស់ពួកយើង។ លើសពីនេះទៅទៀតបុគ្គលិករបស់យើងខ្ញុំ ទាក់ទងនឹងធនធានសហគមន៍ ដើម្បីជួយសំរួលដល់លទ្ធផលល្អបំផុតសំរាប់អ្នកជំងឺរបស់យើង។ សេវាកម្មខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តអាស្រ័យលើអ្នកជំងឺម្នាក់ៗ ដែលអាចរួមមានៈ

 • ការវាយតំលៃខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ និងការតាមដានបន្ទាប់
 • ការព្យាបាលដោយបុគ្គល (ឬការប្រឹក្សាបុគ្គល)
 • Parenting Program
 • Child/Family Counseling
 • Health Education and Social Activities
 • Substance Abuse Services
 • Medicated Assisted Treatment
 • ការអន្តរាគមន៍នូវវិបត្តិ
 • ការគ្រប់គ្រងករណីដ៏ទូលំទូលាយ
 • ការសំរបសំរួលនៃការថែទាំសុខភាពខាងផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រ និងសុខភាពផ្លូវចិត្ត ដែលក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយអ្នកជំងឺរបស់យើង។

ចំពោះសេវាកម្មបន្ថែសូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខៈ (562) 285-7806

Women’s Health (OB-GYN)

At CMWC we are a women-first, women-centered comprehensive care center who empowers you to take charge of your health. The symptoms and causes of women’s health issues vary tremendously. We understand how in tune a person is with their body and we know it is important for our providers to know, listen and understand when someone’s body is telling them something. It’s important for every woman to be aware of how she feels in their health, maintaining your overall health and identify any potential medical issues before they become serious. Even if you don’t have symptoms or don’t need gynecological cancer screening, it’s still a good idea to schedule an annual gynecological visit. Our provider will conduct and do all necessary exams and testing including but not limited:

 • General Gynecologic Care
 • Gynecological Cancer Screening
 • Pregnancy Test
 • Sexual Health and Birth Control Counseling
 • Treatment and management of Perimenopause and Menopause
 • Clinical Breast Exam
 • Midlife Counseling
 • Family Planning

ពេទ្យពិនិត្យភ្នែកនិងកាត់វ៉ែនតា

នាយកដ្ឋានផ្នែកចក្ខុវិស័យ នៅ Community Medical Wellness Centers USA ផ្តល់ជូន​នូវសេវាកម្មថែទាំភ្នែក, កាត់កញ្ចក់, និង ស៊ុម ទៅកាន់សហគមន៍ក្រុងឡងប៊ីច និងសហគមន៍ដែលនៅជុំវិញខ្លួន។យើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវវិធីសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការថែទាំភ្នែក និងចំណាយពេលក្នុងការយល់ដឹងពីតំរូវការរបស់អ្នកជំងឺម្នាក់ៗ។ ពួកយើងចង់ជួយអ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដើម្បីសំរេចបាន និងរក្សាភ្នែកអោយភ្លឺច្បាស់សំរាប់ឆ្នាំខាងមុខ។ ផ្តល់ជូនខ្លួន ឯងនូវអំណោយភ្នែកភ្លឺច្បាស់ ដោយធ្វើការណាត់ជួបជាមួយ Dr. Jasmine Lynn នៅថ្ងៃនេះ។ សូមទូរស័ព្ទដើម្បីភ្ជាប់ និងចូលប្រើនូវគុណភាពនៃការថែរក្សាភ្នែកដែលអ្នកសមនឹងទទួលបាន។ ក្រុមគ្រូពេទ្យផ្នែកខាងភ្នែករបស់យើងខ្ញុំ ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មទាំងនេះនៅក្នុងការិយាល័យៈ

 • ការពិនិត្យភ្នែកប្រចាំឆ្នាំ
 • ការថែទាំភ្នែកសំរាប់កុមារ
 • ការពិនិត្យភ្នែកសំរាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម
 • ការថែទាំភ្នែកជាបន្ទាន់ភ្នាមៗ
 • ការផ្តល់ជូនថ្នាំតាមរយៈទូរស័ព្ទ
 • វិជ្ជបញ្ជាសំរាប់កាត់វ៉ែនតា
 • ហាងវ៉ែនតា
 • ការធ្វើតំរូវអោយត្រូវ និងការកែសំរួលវ៉ែនតា
 • គ្លីនិកសំរាប់ភ្នែកស្ងួត
 • ការព្យាបាលជំងឺ និងបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងភ្នែក
 • វេជ្ជបញ្ជាសំរាប់ថ្នាំមួយចំនួន
 • ការគ្រប់គ្រងក្នុងរយៈពេលវែងសំរាប់ជំងឺភ្នែក
 • ការសុំក្រដាសស្នាំបញ្ជូនទៅកាន់ពេទ្យជំនាញខាងភ្នែក ឬអ្នកឯកទេសផ្សេងទៀត (ប្រសិនបើចាំបាច់)

ធានារ៉ាប់រងដែលយើងទទួលយក: 
វេជ្ជសាស្ត្រ // Medicare // ថ្ងៃថ្មី // ភ្នែក

ភាសាដែលពួកយើងនិយាយ:
ខ្មែរ // អេស្ប៉ាញ // ភូមា

ការចាប់សរសៃឆ្អឹងឆ្អែង

ការព្យាលដោយការចាប់សរសៃឆ្អឹងឆ្អែង គឺជាការថែរក្សាសុខភាពមួយដែលផ្តោតទៅលើ ថាមពលដែលរាងកាយត្រូវតែព្យាបាលខ្លួនឯង។ នេះមានន័យថា ការចាប់សរសៃឆ្អឹងឆ្អែង (ជួនកាលគេហៅថាពេទ្យឈឺឆ្អឹងខ្នង) មិនមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យ ឬធ្វើការវះកាត់នោះទេ ប៉ុន្តែការព្យាបាលអ្នកជំងឺ គឺធ្វើតាមរយៈរាងកាយ។ ការថែទាំដោយការចាប់សរសៃឆ្ឆឹងឆ្អែង ផ្តល់ជូននូវជំរើសនៃការព្យាបាលបន្ថែមសំរាប់អ្នកជំងឺរបស់យើង។ អ្នកជំនាញរបស់យើងជាធម្មតាធ្វើការវាយតំលៃ, ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងព្យាបាលបញ្ហារបស់អ្នកជំងឺទាក់ទងនឹង ប្រព័ន្ធគ្រោងឆ្អឹង, សាច់ដុំ, និងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់រាងកាយ។ ការផ្តោតសំខាន់ គឺទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធនៃរាងកាយ និងមុខងាររបស់វា ដែលទូទៅ ជាឆ្អឹងខ្នងពីព្រោះវាទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ។ ដូចគ្នានឹងផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តដែរ បុគ្គលិកខាងការព្យាលដោយការចាប់សរសៃឆ្អឹងឆ្អែង រួមបញ្ចូលសេវាកម្មថែទាំរបស់ពួកគេ ជាមួយនឹងផ្នែកខាងវេជ្ជសាស្ត្រ និងក្រុមខាងសុខភាពផ្លូវចិត្ត។

Pediatrics

Our pediatrician strives to improve the lives of the children we serve by providing quality of care in a child-centered environment with preventative health care for children in good health and medical care for children who are acutely or chronically ill. Parents will be provided with support and advice with issues such as growth and development, safety and prevention, nutrition, and emotional wellness to foster a lifetime of good health.

ពេទ្យជើង

The prevention, diagnosis, treatment of medical and surgical conditions of the feet and lower limbs is included in our Podiatry service, such as diabetic food care and treatment of nerve pain in the feet. Consultations with our Podiatrist includes a clinical history, physical examination, diagnosis, preparation of a treatment plan and provision of range of therapies. Treatment plans take into account clinical, medical and surgical history, footwear, occupational and lifestyle factors.

Acupuncture

How does acupuncture affect the body?
Acupuncture points are believed to stimulate the central nervous system. This, in turn, releases chemicals into the muscles, spinal cord, and brain. These biochemical changes may stimulate the body’s natural healing abilities and promote physical and emotional well-being.

National Institutes of Health (NIH) studies have shown that acupuncture is an effective treatment alone or in combination with conventional therapies to treat the following:

 • Nausea caused by surgical anesthesia and cancer chemotherapy
 • Dental pain after surgery
 • Addiction
 • Headaches
 • Menstrual cramps
 • Tennis elbow
 • Fibromyalgia
 • Myofascial pain
 • Osteoarthritis
 • Low back pain
 • Carpal tunnel syndrome
 • Asthma
 • It may also help with stroke rehabilitation.

Many Americans seek acupuncture treatment for relief of chronic pain, such as arthritis or low back pain. Acupuncture, however, has expanded uses in other parts of the world. Before considering acupuncture, talk to your doctor. Conditions that may benefit from acupuncture include the following:

 • Digestive
  Gastritis
  Irritable bowel syndrome
  Hepatitis
  Hemorrhoids

 • Emotional
  Anxiety
  Depression
  Insomnia
  Nervousness
  Neurosis

 • Gynecological
  Menstrual pain
  Infertility

 • Musculoskeletal
  Arthritis
  Back pain
  Muscle cramping
  Muscle pain and weakness
  Neck pain
  Sciatica

 • Neurological
  Headaches
  Migraines
  Neurogenic bladder dysfunction
  Parkinson’s disease
  Postoperative pain
  Stroke

 • Respiratory
  Allergic rhinitis
  Sinusitis
  Bronchitis
  Sore throat

 • Miscellaneous
  Irritable bladder
  Prostatitis
  Addiction

You can also find this information on acupuncture treatment scope at the following link: https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/acupuncture

Pediatrics

Our pediatrician strives to improve the lives of the children we serve by providing quality of care in a child-centered environment with preventative health care for children in good health and medical care for children who are acutely or chronically ill. Parents will be provided with support and advice with issues such as growth and development, safety and prevention, nutrition, and emotional wellness to foster a lifetime of good health.

ឱសថស្ថានដែលបានចុះកិច្ចសន្យា

ការដឹកជញ្ជូន

តើត្រូវការការដឹកជញ្ជូនឬ? CMWC ផ្តល់តំលៃដល់អ្នកជំងឺរបស់យើង ហើយចង់អោយប្រាកដថា អ្នករាល់គ្នាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចូលមកកាន់កន្លែងរបស់យើង។ ដើម្បីធានាបាននូវបញ្ហានេះ, CMWC បានសហការជាមួយនឹង Lyft, ហើយរក្សាសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនឯកជនជូនអ្នកជំងឺណាដែលមានបញ្ហាចល័ត។

CMWC នៅក្នុងលេខ

តាមកំណត់ត្រាតាមដានរបស់យើងដែលទទួលបានជោគជ័យ បានធ្វើការថែទាំអ្នកជំងឺជាង13,000 នាក់។ ក្តីមេត្តា គឺជាបេះដូងនៃការថែទាំរបស់យើង។ នៅ CMWC ការវាយតំលៃដ៏ទូលំទូលាយ និងទំនាក់ទំនងនៃការថែទាំ ផ្តល់ឱកាសដ៏ល្អបំផុតក្នុងការព្យាបាល និងទទួលបាននូវជីវិតរបស់អ្នកមកវិញ។ យើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដែលសមស្របទៅតាមវប្បធម៌ ហើយនិងមានភាសាជាច្រើនទៀត។ ក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងខ្ញុំ ភាគច្រើនមកពីសហគមន៍ដែលយើងបំរើ។ ពួកយើងស្វែងរកនូវទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែងជាមួយអ្នកជំងឺរបស់យើង ដោយផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រយ៉ាងទូលំទូលាយ និងរួមបញ្ចូលគា្ន, ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មសុខភាពមាត់ធ្មេញ និងសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្ត ។
0 +
Patients Served
0 +
បុគ្គលិកថែទាំ

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះការតស៊ូមតិអ្នកជំងឺ

យើងឧទ្ទិសដល់ការលើកកម្ពស់ការតស៊ូមតិអ្នកជំងឺ ដើម្បីកែលម្អសុខុមាលភាពទូទៅរបស់បុគ្គល
និងគ្រួសាររបស់ពួកគេក្នុងការគាំទ្រការទទួលបានការថែទាំ និងសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាព