ទាក់ទងយើងខ្

សូមទាក់ទងមក!

សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 911 ឬទៅកាន់បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីពេទ្យដែលនៅជិតអ្នកបំផុត

អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងដោយបំពេញទំរង់បែបបទខាងក្រោម!

CMWC ខិតខំធានាថា អ្នកជំងឺរបស់យើង អាចនិយាយជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យប្រចាំការ បន្ទាប់ពីម៉ោងធ្វើការបាន។ ដើម្បីទាក់ទងគ្រូពេទ្យបាន គ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅកាន់ មណ្ឌលសំខាន់លេខ (562) 270-0324 ហើយបន្តការរង់ចាំ, បន្ទាប់មកអ្នកនឹងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់សេវាកម្មឆ្លើយតបក្រោយម៉ោងធ្វើការរបស់យើង។

អ្នកគ្រាន់តែប្រាប់ទៅកាន់អ្នកឆ្លើយតបតាមទូរស័ព្ទថា អ្នកត្រូវការនិយាយជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យ ហើយអ្នកនឹងត្រូវបានគេសួរអ្នកពីឈ្មោះរបស់អ្នក, ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត, និងលេខសំរាប់ទាក់ទង ដើម្បីអោយគេទូរស័ព្ទទៅរកអ្នកវិញ។ ក្នុងរយៈ 30នាទី អ្នកនឹងទទួលបានការទូរស័ព្ទត្រលប់ទៅវិញ ពីគ្រូពេទ្យប្រចាំការរបស់យើងខ្ញុំ។

មានសំណួរដែលមិនមែនជាពេទ្យ? ផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈ info@cmwcusa.orgយើងនៅទីនេះដើម្បីជួយជាមួយនឹងការសាកសួរទូទៅណាមួយ។ ** អ៊ីមែលនេះមិនមែនសម្រាប់សំណួរវេជ្ជសាស្រ្តទេ។ សម្រាប់​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​សុខភាព សូម​ទូរស័ព្ទ​មក​យើង ឬ​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​ទីតាំង​របស់​យើង។ ទីតាំង page.

ទម្រង់ស្នើសុំ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ឈ្មោះ

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះការតស៊ូមតិអ្នកជំងឺ

យើងឧទ្ទិសដល់ការលើកកម្ពស់ការតស៊ូមតិអ្នកជំងឺ ដើម្បីកែលម្អសុខុមាលភាពទូទៅរបស់បុគ្គល
និងគ្រួសាររបស់ពួកគេក្នុងការគាំទ្រការទទួលបានការថែទាំ និងសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាព